TUXSA Blog

Top Stories

MAKOTO Marketing การตลาดแบบญี่ปุ่น ที่ดูแลลูกค้าด้วยหัวใจ

กรณีศึกษาจาก MAKOTO Marketing หลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับหรือความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ