จุดเปลี่ยนครูไทย ทักษะการสอนใหม่แห่งศตวรรษ ! TUXSA ป.โทออนไลน์จาก มธ. เปิดตัวหลักสูตร Learning Innovation สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่ พร้อมให้ลองเรียนฟรีตั้งแต่  4 ก.ย. 66

TUXSA หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane (สกิลเลน) บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดตัวหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation ที่สอนให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ซึ่งตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่ โดยหลักสูตรได้รับการอนุมัติผ่านกระทรวงแล้ว พร้อมให้ผู้ที่สนใจเข้าเรียนตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 นี้ และมีการแจกทุนการศึกษาให้ผู้สนใจทดลองเรียนฟรี สามารถลงทะเบียนลุ้นรับทุนการศึกษาได้ที่นี่ 

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณเป็นคนทำงานด้านการศึกษา ตั้งแต่ครู บุคลากรฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) วิทยากร (Coach/Trainer) จนถึงผู้ที่ต้องการใช้ทักษะเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น (Educator) และอยากพัฒนาทักษะเพื่อเท่าทันโลก ตอบสนองความต้องการผู้เรียนยุคใหม่ได้ รวมถึงก้าวหน้าในอาชีพ เช่น ต้องการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แต่ไม่สะดวกที่จะลางานมาเรียนต่อ หรือเดินทางไปเรียนลำบากเพราะอยู่ไกลจากสถานศึกษา ปริญญาโทออนไลน์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation จากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วยตอบโจทย์ทั้งหมดนี้ให้คุณได้ 

หลักสูตรฯ นี้เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้สอนจากรูปแบบที่เราคุ้นตา ให้เป็นผู้สอนที่มีทักษะตอบโจทย์โลกและผู้เรียนยุคใหม่ โดยคณะฯ ตั้งใจออกแบบหลักสูตรที่สอนให้ครู ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจด้านการเรียนรู้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์คนเรียนยุคใหม่ซึ่งมีความหลากหลายได้ โดยอาศัย “ศาสตร์ 4 ด้าน” ที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและรอบด้าน พร้อมเป็น “ผู้สร้างการเรียนรู้แห่งอนาคต” 

ศาสตร์ 4 ด้านนี้ ประกอบด้วย

1.หลักสูตรและการสอน (Curriculum & Pedagogy)

เรียนวิธีออกแบบหลักสูตรและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมถึงเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

2.เทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Technology)

เรียนวิธีประยุกต์ใช้เทคโนยีทางการศึกษาเพื่อสร้างสื่อที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนและช่วยให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

3.ภาวะผู้นำและสังคม (Leadership and Society)

เรียนวิธีเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสังคม 

4.การออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design and Facilitation)

 เรียนวิธีออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ

โดยตัวอย่างวิชาที่จะได้เรียนในหลักสูตรนี้ ได้แก่ วิชา “ศาสตร์และศิลป์ของการสอน (Art & Science of Teaching)” สอนการวิเคราะห์ผู้เรียนและการกำหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ วิชา “นวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี และสังคม (Learning Innovation, Technology, and Society)” สอนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ วิชา “ภาวะการนำ การขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงสังคม (Leadership, Social Movement and Change)” สอนแนวคิดและทฤษฎีการนำและการเปลี่ยนแปลงสังคม และวิชา “หลักการพื้นฐานในการออกแบบและการอำนวยกระบวนการเรียนรู้ (Principles of Learning Design and Facilitation)” สอนหลักพื้นฐานในการออกแบบและอำนวยกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ กล่าวถึงหลักสูตรใหม่ล่าสุดของคณะฯ ว่า “เรามักมองว่าการมีผู้สอนเท่ากับมีการเรียนรู้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งในความเป็นจริง เรารู้กันอยู่แล้วว่าไม่ใช่ หลายครั้ง ครูผู้สอนอาจมองว่าการสอนคือการเอาเนื้อหาไปใส่ไว้ในหัวเด็ก แต่ถามว่าการทำอย่างนั้นทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริงๆ หรือเปล่า ที่จริงแล้ว มนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้ แต่ถ้าจะพัฒนาศักยภาพนี้ไปให้ถึงที่สุด ให้เกิดการเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้ เราต้องออกแบบเครื่องมือการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งหลักสูตร Learning Innovation จะช่วยให้ผู้สอนออกแบบนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง”

นอกจากเนื้อหาเข้มข้น คุณภาพสูง และคิดมาเพื่อผู้เรียน อีกจุดเด่นของหลักสูตรฯ คือการเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ TUXSA  ปริญญาโทออนไลน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane ที่เป็น Self-Paced Online Master’s Degree แห่งแรกของไทย ผู้เรียนจึงสามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาและสถานที่ ได้เรียนรู้ตามจังหวะชีวิตของตัวเอง เรียนพร้อมทำงานไปด้วยได้  วางแผนค่าใช้จ่ายได้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ได้เรียนเนื้อหาที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์มากที่สุด อีกทั้งได้วุฒิปริญญาโทที่เทียบเท่าปริญญาโทปกติ

นายฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด กล่าวเสริมว่า “SkillLane เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแพลตฟอร์มและระบบเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้จากทุกที่ทุกเวลา ซึ่งที่ผ่านมา เราได้ร่วมกับธรรมศาสตร์ก่อตั้ง TUXSA ขึ้นตั้งแต่ปี 2562 และประสบความสำเร็จด้วยดี มีผู้เรียนปริญญาโทออนไลน์นี้แล้วกว่า 19,000 คน และมีผู้จบการศึกษาที่นำปริญญาจาก TUXSA ไปสร้างความก้าวหน้าในอาชีพได้จริง เมื่อมีการจัดทำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตฯ ขึ้น เราก็ตั้งใจที่จะช่วยส่งต่อความรู้คุณภาพจากธรรมศาสตร์ให้ถึงมือผู้เรียนทั่วประเทศด้วยพลังของเทคโนโลยีเช่นเดียวกับที่ผ่านมา”

ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตฯ (M.Ed. (Learning Innovation)) ของ TUXSA จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะให้ครูและคนทำงานด้านการศึกษาของไทยสามารถอยู่รอดในโลกยุคใหม่ นอกจากนั้น หลักสูตรนี้ยังผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และได้รับการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากทั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่า สามารถนำปริญญาออนไลน์นี้ไปใช้สร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และนำวุฒิปริญญาโทไปเป็นส่วนหนึ่งในการขอลดระยะเวลาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เร็วขึ้นได้จริง 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation ของ TUXSA ได้ที่นี่

และเนื่องในวาระที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 90 ปี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยจึงมีการจัดกิจกรรมโครงการ “มุ่งสู่ 90 ปี ธรรมศาสตร์ (Thammasat Towards 90th Year)” โดยหนึ่งในกิจกรรมคือ การแจกทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโทของโครงการ TUXSA สำหรับผู้ที่สนใจทุนการศึกษารายวิชาเต็มจำนวนของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation สามารถลงทะเบียนลุ้นรับทุนการศึกษาได้ที่นี่ 

สำหรับผู้ที่สนใจทุนการศึกษาบางส่วนของหลักสูตรอื่นของ TUXSA ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ และคุกกี้เพื่อการโฆษณา

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า