Level Up x Nopadol’s Story สรุปหนังสือ ‘Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life’

  1. การใช้ชีวิตให้ถูกวิธี ไม่ใช่อยู่ที่การทำในสิ่งที่ควรจะทำเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่การไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำด้วย
  2. Traction คือการทำในสิ่งที่เราต้องการ ในขณะที่ Distraction คือการพาตัวเองออกไปจากจุดนั้น และคำว่า Indistractable คือการทำในสิ่งที่เราบอกว่าเราจะทำ
  3. การที่เราไม่ได้ทำอะไรในสิ่งที่เราควรจะทำ เป็นเพราะว่าเราถูกสิ่งกระตุ้นที่เกิดจากภายในจิตใจของเรา เช่นความเหนื่อยทำให้เราไปเล่น Social Media ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ดีจึงควรลดแรงกระตุ้นภายในที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่เราจะถูกดึงไปยังทิศทางที่เราไม่อยากไป
  4. ถ้าเราอยากทำอะไรให้สำเร็จ ให้เราลงตารางไว้ล่วงหน้า
  5. อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราไขว้เขวได้ง่ายคือแรงกระตุ้นจากภายนอก พยายามลดการเตือนของ Application ต่าง ๆ ลง ลดการใช้ email Social Media Group Chat หรือแม้กระทั่งการประชุมที่ไม่จำเป็นลง
  6. อีกเทคนิคหนึ่งที่ทำให้เราป้องกันการออกนอกลู่นอกทางของเราคือการทำสัญญาไว้ล่วงหน้า เช่นการประกาศให้คนอื่นรู้ว่าเราจะทำหรือไม่ทำอะไร หรือทำให้การทำสิ่งที่เราไม่อยากทำให้มันทำได้ยากขึ้น
  7. ในที่ทำงานเราไม่ควรมีวัฒนธรรมที่สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา ควรมีเวลาที่ให้แต่ละคนสามารถทำงานได้โดยไม่ถูกรบกวนจากคนอื่น
  8. การเลี้ยงลูกให้เขามี Focus สามารถทำได้จากปัจจัย 3 ประการคือ การให้อิสระให้เขาได้คิด การเพิ่มทักษะให้กับเขา และการทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไร ถ้าเขาได้สิ่งเหล่านี้เติมเต็ม เขาจะไม่ไปติดโลก Online มากนัก
  9. ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและคู่ชีวิตของเรา เราควรอยู่ตรงนั้นกับเขาจริง ๆ ไม่ใช่อยู่แต่ตัวแต่ไปสนใจโทรศัพท์มือถือ

SHARE