ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หลักสูตร MBA และ Data Science ครั้งที่ 1/2564

comprehensive-examination-1-2564-eligibility

ตามที่ หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) และ หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ในโครงการปริญญาโทออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน (TUXSA) เปิดรับสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 24 และ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564  ที่ผ่านมา

เมื่อวานนี้ (7 กรกฎาคม 2564) ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ทั้ง 2 หลักสูตร ตามเอกสารแนบดังนี้

หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) 

เอกสารแนบแบ่งออกเป็น 5 เรื่องดังนี้

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบปากเปล่า และตารางเวลาสอบปากเปล่า
 • กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสอบข้อเขียน
 • กำหนดการและการเตรียมตัวสอบปากเปล่า
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 1/2564
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 – หน้าที่ 1/3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 – หน้าที่ 2/3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 – หน้าที่ 3/3

หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

เอกสารแนบแบ่งออกเป็น 6 เรื่องดังนี้

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และกำหนดการสอบ
 • กำหนดการและวิธีการสอบข้อเขียน (รูปแบบออนไลน์)
 • กำหนดการและวิธีการสอบสัมภาษณ์ (รูปแบบออนไลน์)
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
 • การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ Data Science มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 – หน้าที่ 1/3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ Data Science มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 – หน้าที่ 2/3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ Data Science มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 – หน้าที่ 3/3

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นมาเข้าสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ตามวันและเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • Facebook: TUXSA Official
 • Line: https://lin.ee/rDEzyj6 หรือ @TUXSA (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @)
 • Tel: 081-9967150 (ทุกวันเวลา 9.00 – 17.00 น.)