ประกาศการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับหลักสูตร MBA Business Innovation ครั้งที่ 1/2564

comprehensive-examination-mba-1-2564

ประกาศการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน (TUXSA) ครั้งที่ 1/2564

ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรให้เปิดสมัครการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) แก่ผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564 และจะจัดการสอบระหว่างวันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2564

โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถติดตามอ่านกำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination), กำหนดการสมัครเป็นนักศึกษา, รูปแบบการสอบ และค่าธรรมเนียม ฯลฯ ในการสอบได้จากประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  ครั้งที่ 1/2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ ที่ https://skl.website/3wfOqEU หรือจากอัลบั้มรูปด้านล่างนี้

ทั้งนี้ หากรายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ:

1) ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 64 หากรายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง (ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ https://skl.website/3pCylXg)

2) อ่านเพิ่มเติม ประกาศฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 1/2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ ได้ที่ https://skl.website/3wfOqEU

3) อ่านเพิ่มเติม เอกสารแนบท้าย เรื่อง โครงสร้างและเงื่อนไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ M.B.A. Business Innovation (ฉบับปรับปรุงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564) ได้ที่ https://skl.website/2Srqr6V