ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ หลักสูตร MBA (Business Innovation) ครั้งที่ 1/2564

ตามที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ ได้จัดสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ครั้งที่ 1/2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2564 สําหรับการสอบข้อเขียน และวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 สําหรับการสอบปากเปล่า โดยมีผู้เข้าสอบจํานวน 38 คน นั้น

บัดนี้ การสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ จํานวนทั้งสิ้น 30 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์สำหรับหลักสูตร Data Science for Digital Business Transformation ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการรับสมัครนักศึกษา ได้ที่ีอีเมล tuxsa.tu@gmail.com หรือโทรศัพท์ 089 661 4188 (ตามวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร TUXSA

  • Facebook: TUXSA Official
  • Line: https://lin.ee/rDEzyj6 หรือ @TUXSA (อย่าลืมใส่เครื่องหมาย @)
  • Tel: 081-9967150 (ทุกวันเวลา 9.00 – 17.00 น.)